INŽENÝRING

INŽENÝRING NENÍ SOUČÁSTÍ CENY DOMU

Cena inženýringu: 28.500 Kč + DPH (včetně připojení elektro)


Následující řádky vás mohou zaskočit administrativní obsažností požadavku úřadů, ale v dobré víře vás ještě před tím než si je přečtete, informujeme, že přibližně 4 z 5 našich klientů využijí možnost INŽENÝRINGU "na klíč" a strasti a trable souboje s úředním šimlem, nikdy nepoznají. 


 • Výstavba rodinného domu obsahuje mnoho činností, kterou laici neumí efektivně a rychle řešit, nevědí, co se po nich vlastně žádá a jejich znalosti si s případnou odpovědí neporadí. Není to nic, co by bylo nenormální, ba naopak to svědčí jen a pouze o skutečnosti, že stavební průmysl a stavebnictví obecně, je náročný obor, který díky tomu má mnoho regulativů.
 • Mnoho klientů se tedy v někdy ve snaze "ušetřit" finanční prostředky, pustí do pověstného boje obra s Goliášem, ale v tomto případě nebývá vždy konec šťastný tak, jak je tomu v případě zmíněné báje. Dotyčný v lepším případě utratí cca o 1/3 více finančních prostředků a veškerá činnost, kterou lze označit právě jako inženýring, trvá mnohdy i o rok déle.
 • Byrokracie řízení na Stavebním úřadě je v případě přímé konfrontace s laikem takřka neporazitelný mastodont.

INŽENÝRING není v ceně domu, jeho cena činí 28.500 Kč, ale tuto investici lze označit za velice prozíravý počin, který ve svém důsledku ušetří klientům nejen jejich čas a nervovou soustavu, ale také finanční prostředky. Tato cena NEZAHRNUJE poplatky spojené s vlastním řízením. Tyto si klient hradí sám. Inženýring lze financovat hypotékou.


Inženýring zahrnuje obstarání a vyřízení veškerých podkladů, které jsou nutné pro:

 • Zpracování studie s usazením na pozemek - tedy iniciačnímu řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.
 • Vypracování vlastní PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
 • Zahájení a průběh vlastního řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.
 • Připojení ke stávajícím IS.
 • Kompletní nafocení pozemku, případné nafilmování (fotky pozemku, inženýrské sítě vodovod, kanalizace, plyn, kabelové rozvody, elektrika - poklopy a podobně), fotky možného sjezdu na silnici (pokud je již zhotovený a zakótovat do situace).
 • Stavební úřad požádat o konzultaci ohledně RD se studií domu.
 • Územní plán (je v něm vyznačeno, zda na daném pozemku můžeme stavět a případně jsou v něm vypsané regulace) + regulační plán.
 • Požádat o plánovací informaci, kde nám stavební úřad napíše podmínky, což rozhodně doporučujeme. 
 • Pokud má klient svého architekta, koordinace postupu a případné schválení studie.

Oslovit dotčené úřady:

 • Vodovody a kanalizace.
 • Zajistit jejich situační plán, ve kterém budou zakresleny kanalizace a vodovody.
 • Zjistit průměry potrubí, výšku vodojemu z důvodu tlaků, druhy kanalizace (dešťová, splašková).
 • Zajistit informaci, zda povolí připojit se jak se splaškovou a dešťovou kanalizací.
 • Dále informaci, kde můžeme mít vodoměr (venkovní šachta nebo uvnitř RD).
 • Ministerstvo životního prostředí: zjistit, zda bude vyžadovat vynětí ze zemědělského půdního fondu - ZPF. Ohledně splaškové kanalizace, zda čističku nebo jímku na vyvážení.
 • Zjistit, zda se pozemek nebo plánovaná stavba nachází v ochranném pásmu (CHKO, lesy, vodní tok, inženýrské sítě - vysoké napětí, plyn ...). Na daných úřadech zjistit podmínky pro provedení stavby, podat žádost o snížení ochranného pásma.
 • Kabelové a ostatní sítě (například kanalizace): jednání s obecním úřadem, zajistit mapu daných sítí a podmínky připojení.

Ostatní úřady:

 • CHKO
 • Natura
 • Letiště
 • Poddolované území
 • Sesuvy a podobně dle lokality
 • V případě CHKO a Natury požádat o jejich vyjádření ke studii.
 • Společnost EON v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu https://www.eon-distribuce.cz/...encnim-sitim  , stejně viz. sítě ČEZ.
 • Společnost RWE v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu https://www.rwe-distribuce.cz/...kacni-udaje/ 
 • Cetin O2: https://corporate.cetin.cz/...ager/o2/home?... 
 • EON nebo RWE distribuce: smlouva na připojení.
 • Záplavové území Q100 - zjistit výšku hladiny vody v záplavovém území u naší stavby - pokud se stavba nachází v záplavovém území.

Poplatky spojené s jednotlivými úkony, Stavebním úřadem, potažmo stavebním zákonem požadovanými průzkumy, NEJSOU ZAHRNUTY V CENĚ ZA INŽENÝRING a jsou účtovány mimo tuto cenu. Důvodem je skutečnost, že rozsah průzkumů a požadavků je u každé stavby individuální a nelze ho dopředu určit, tudíž ani stanovit objektivní cenu.


V případě zájmu o tuto službu si stáhněte tento formulář, vyplňte podle instrukcí, naskenujte a odešlete na elektronickou adresu: filip@rentatrend.cz  . Originál dokumentu poté odešlete na KORESPONDENČNÍ adresu uvedenou v záhlaví PLNÉ MOCI.


ZJISTĚTE VÍCE INFORMACÍ O INŽENÝRINGU