V zásadě lze konstatovat, že jsme v rámci dodávky limitovaní pouze délkou řízení na stavebním úřadě, neboť kontinuitu jednotlivých operací zajišťuje naše úzká spolupráce se všemi realizačními složkami, počínaje kooperací s bankami, inženýringem, subdodavateli (kuchyně, koupelny, dveře atd.) konče. Z tohoto důvodu se termín předání domu vždy stanovuje od chvíle převzetí staveniště, které přichází vždy až po obdržení práva výstavby anebo stavebního povolení.


 • V následujících řádcích Vám nastíníme průběh celé realizace domu našich klientů a všech úkonů s tím spojených.
 • Jakkoliv se Vám to bude zdát složité a obsažné, není třeba se obávat, neboť kontinuitu jednotlivých operací a úkonů zajišťujeme v rámci komplexního klientského servisu a to s minimální účastí klientů abychom šetřili Váš čas, energii a v neposlední řadě i nervovou soustavu, která by mohla být podrobována značnému zatížení z administrativních požadavků agendy okolo úspěšného vyřízení všech náležitostí spojených s realizací.
 • Pro úplnost uvádíme, že veškeré konzultace (toto neplatí pro samotný inženýring, poplatky spojené s řízením na místně příslušném stavebním úřadě a úřadech s řízením spojených, na studii a rozpočet a na projektovou dokumentaci, která je nedílnou součástí zmíněného řízení na stavebním úřadě) nejsou nijak zpoplatněné.
 • Výstavba rodinného domu vyžaduje mnoho úkonů, které jsou ze zákona nezbytné, ale i těch ostatních, jejichž účelem je definice veškerých dostupných a přípustných atributů domu. Z tohoto důvodu tedy udržujeme s klienty kontakt v rozsahu nezbytném pro jejich stanovení a zapracování do projektové, potažmo výrobní dokumentace. Naše technologie sebou nese specifika (stejně jako každá jiná), které je třeba vždy zohledňovat a to jak v kontextu intencí zákona, tak v kontextu rozpočtu klienta.
 • Jednoduše řečeno - cílem klienta i naším cílem je realizace výstavby domu za podmínek, které budou vyhovovat požadavkům obou stran. Z tohoto důvodu tedy jednání s klienty a komplexnímu klientskému servisu přikládáme velký význam, tedy stejný, jako kvalitě našeho produktu.

Co tedy bude následovat, pokud se dohodneme na spolupráci?

 • Prvotní kontakt - bez poplatku.
 • Rekognoskace pozemku a prvotní korekce katalogového projektu - bez poplatku. Ve skutečnosti jde o zjištění místa výstavby - nutné pro zjištění přístupnosti na pozemek - a diskuzi o případných změnách katalogové studie domu.
 • Zpracování studie katalogového domu a její dodání - 7.500 Kč - dodáno po proplacení faktury do 7 dnů (není součástí ceny domu). Studie je nezbytnou a neoddělitelnou součástí realizace a veškerých iniciačních úkonů při jednání s bankou, místně příslušným Stavebním úřadem a partnery.
 • Zpracování položkového rozpočtu a jeho dodání - 1.500 Kč - dodáno po proplacení faktury do 7 dnů (není součástí ceny domu). Rozpočet je nedílnou a neoddělitelnou součástí realizace a jednání s bankou, potažmo přesnou definicí rozsahu dodávky, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
 • Dodání návrhu Smlouvy o dílo a technická specifikace použitých materiálů s rozsahem dodávky - bez poplatku.
 • Jednání s bankou o financování (vypracování komplexních relevantních podkladů) - bez poplatku. K podpisu Smlouvy o dílo vyzveme klienta vždy až teprve poté, kdy je zcela zřejmé, že klientovi bude schválená hypotéka, která je v plném souladu se zněním Smlouvy o dílo. Tímto opatřením chráníme klienta před náklady, které mohou vzniknout případným nesplněním kumulativních podmínek obsažených ve Smlouvě o dílo, které může zapříčinit banka a to speciálními (předem nedefinovatelnými) podmínkami čerpání úvěru. Z tohoto důvodu tedy doporučujeme svěřit zprostředkování hypotéčního úvěru našim specialistům, kteří dokáží garantovat nejen kontinuitu jednotlivých operací, ale především akceptaci smluvních podmínek, které jsou zakotvené ve Smlouvě o dílo. Pokud se klient rozhodne i přes toto doporučení vyřizovat hypotéční úvěr sám anebo prostřednictvím třetí osoby, která není akreditovaným finančním poradcem společnosti RENTA TREND, vystavuje se riziku nedodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, nikoliv z příčiny zavinění společnosti RENTA TREND.

 • Projektová dokumentace v rozsahu pro řízení na místně příslušném stavebním úřadě - 75.000 Kč - (není součástí ceny domu). Projektová dokumentace je nedílnou součástí realizace dodávky.
 • Inženýring - 28.000 Kč (včetně všech náležitostí prp připojení ČEZ - EON) - zahájen ihned po proplacení faktury - rozsah inženýringu je obsahem přílohy (zajistí podklady pro vypracování kompletní projektové dokumentace, která bude součástí řízení na stavebním úřadě + vyřídí stavební povolení) - klient si může zajistit sám, ale v takovém případě negarantujeme zcela efektivní kontinuitu spolupráce, neboť může dojít k nechtěnému a nežádoucímu prodloužení přípravné fáze realizace - (Není součástí ceny domu ve Smlouvě o dílo, tedy se neodečítá při závěrečném vyúčtování). Veškeré poplatky spojené se získáním podkladů pro vypracování projektové dokumentace, která je součástí stavebního řízení a poplatky spojené se samotným řízením na místně příslušném Stavebním úřadě, hradí klient sám a nejsou součástí inženýringu ani dodávky definované ve Smlouvě o dílo. Inženýring může být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovou nákladovou položkou, kterou lze zapracovat do rozpočtu pro banku.
 • Podpis Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo obsahuje vždy jen a pouze katalogovou cenu domu. Veškeré ostatní korekce oproti typovému řešení domu, který je předmětem Smlouvy o dílo, jsou vždy naceněny zvlášť a taktéž fakturovány jako VCP "vícepráce" a VCN "vícenáklady". Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku.
 • V tomto mezidobí dojde ke schůzce s architektem a stvrdí se rozsah dodávky a změn oproti katalogovému provedení domu. Schůzka je bez poplatku. Zpoplatněné jsou pouze korekce typového projektu dle ceníku, který je obsahem přílohy (rozpočet). Korekce mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovou nákladovou položkou, kterou lze zapracovat do rozpočtu pro banku. 
 • Dále je zapotřebí kontaktovat partnery a vyjednat, zkompletovat (schválit) a potvrdit objednávku - budou vám vyčísleny veškeré "vícepráce" a "vícenáklady", tyto fakturovány zvlášť a po jejich uhrazení bude zapracovaná dokumentace dodaná partnery do výrobních plánů a bude provedena objednávka a provedena realizace. Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku. Totéž se týká výstavby a budování veškerých IS, včetně dešťové kanalizace a ostatních prací okolo domu, které jsou neoddělitelnou součástí projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení na místně příslušném Stavebním úřadě, které vychází dle zákona z regulativů zmíněného Stavebního úřadu a obce. Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku.
 • Po obdržení práva výstavby bude převzato staveniště a do 25 (betonové celky mají dle normy ČSN svojí potřebnou dobu na vyzrání) dnů budou na pozemku stát vybudované základy (v ceně domu). Cenu základů nikdy nelze předem přesně definovat, neboť se odvíjí od faktorů spjatých s místem výstavby, tedy například s geologickým podložím, svažitostí, rozsahem stávajících sítí na pozemku apod. Veškeré "vícepráce" a "vícenáklady" nad dotovanou cenu jsou účtovány zvlášť. Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku.
 • Po obdržení práva výstavby či stavebního povolení bude také objednán materiál na dům a ihned po jeho dodávce jsou na hale prováděny práce na domě klienta. To vše závisí na připsání tranší dle SoD (smlouva o dílo) ve prospěch účtu naší společnosti.
 • S klienty konzultujeme POSLEDNÍ změny projektu, které nemají vliv na statiku a případně se s nimi scházíme na hale pro zakreslení například dalších zásuvek apod.
 • Do 40 - 70 dnů je převezen dům na pozemek (dle složitosti a velikosti domu) pouze u varianty TENDEN.
 • Do 20 - 50 dnů finalizace (dle složitosti a velikosti domu).
 • Předání ke kolaudaci.

UPOZORNĚNÍ

Vše výše uvedené má dva společné jmenovatele:

 • Vyšší moc
 • Klimatické podmínky

Vyšší  moc - například bývalá pandemická opatření Vlády České republiky apod. objektivně a bez přičinění zhotovitele a jeho subdodavatelů, znemožní resp. může znemožnit plnění harmonogramu. Pokud například subdodavatel oken oznámí, že je jeho podnik v karanténě po dobu 10 dní a dojde tudíž ke zpoždění dodávky, nelze tuto prodlevu přičíst na vrub naší společnosti. Tyto okolnosti jsou klientům vždy oznámeny ihned po jejich zjištění a jsou zapsány ve SD (stavební deník). Toto se týká například i karanténních či jiných opatření, které pramení z nařízení Vlády České republiky, ale za zásah Vyšší moci lze považovat i povodně, požáry apod. 

Klimatické podmínky - technologické postupy mají svojí normu ČSN - tedy například doporučenou teplotu, nepřípustnost deště při instalaci apod. Stejně tak mohou být nesjízdné silnice kdekoliv po trase ke staveništi anebo je například velké horko na realizaci fasády. Toto vše je opět pečlivě zaznamenáváno do stavebního deníku, klient je s takovými okolnostmi vždy seznámen a je s ním jednáno o korekci HMNG (harmonogramu).


ZÍSKEJTE INFORMACE K POSTUPU REALIZACE